Általános Szerződési Feltételek

Jelen Szerződési Feltételek érvényesek CMSW Safexpert Kft. – a továbbiakban Szolgáltató / Szállító – által nyújtott szolgáltatásokra, projektekre, szállított, szerelt és beüzemelt termékekre, kivéve, ha felek írásban, külön megállapodás formájában másképp állapodtak meg. Jelen Általános Szerződési Feltételek Megrendelő általi elfogadásának minősül a teljesítésigazolások, átadás-átvételi jegyzőkönyvek, beüzemelési jegyzőkönyvek, munkalapok, jelenléti ívek, szállítólevelek aláírása, továbbá számla befogadása.

I. A szerződés tárgya

 1. A szerződés tárgya Megrendelő által megrendelt szolgáltatások nyújtása, projektek megvalósítása, termék szállítása, telepítése, beüzemelése a Szolgáltató / Szállító által visszaigazolt műszaki paraméterek és feltételek szerint.
 2. Szolgáltató / Szállító, a Megrendelő által megrendelt terméknek az adott rendszerbe történő beépíthetőségéért és funkcionális alkalmasságáért az esetben felel, ha Megrendelőtől ennek vizsgálatára külön megrendelést kapott, melyet Szolgáltató / Szállító visszaigazolt. Megrendelő ez esetben köteles még a visszaigazolást megelőzően az adott műszaki megoldás egyértelmű meghatározásához szükséges mértékben műszaki adatokat, dokumentációt, üzemeltetési körülményeket, gépek, eszközök típusait megadni. Ennek hiányában Szolgáltató / Szállító a rendszeralkalmasságért nem felel.
 3. Megrendelő köteles a teljesítéshez szükséges dokumentációkat biztosítani, melynek átadásához szükséges feltételeket Szolgáltató / Szállító köteles teljesíteni. Amennyiben Szolgáltató / Szállító, Megrendelő által átadott dokumentációtól csak eltéréssel tud teljesíteni, úgy köteles a Megrendelő egyetértő nyilatkozatát beszerezni.
 4. Amennyiben a megrendelt szolgáltatás, projekt Megrendelő telephelyén, vagy általa megjelölt más helyen kerül teljesítésre és átadásra, Megrendelő köteles a helyszíneken a teljesítéshez szükséges valamennyi feltételt biztosítani és rendelkezésre bocsájtani, továbbá köteles olyan kezelőszemélyzetet biztosítani, aki a teljesítéshez és átadáshoz szükséges megrendelői ismeretekkel és tapasztalattal rendelkezik.

II. Teljesítés

A teljesítés helye, a Megrendelő által meghatározott, megrendelt és visszaigazolt, vagy külön szerződésben meghatározott hely. A teljesítés módja, az átadás, teljesítésigazolások, átadás-átvételi jegyzőkönyvek, beüzemelési jegyzőkönyvek, munkalapok, jelenléti ívek, szállítólevelek aláírásával.

III. Árak

 1. A szolgáltatások, termékek ellenértéke Szolgáltató / Szállító ajánlatában és/vagy visszaigazolásában, vagy külön megállapodásban szereplő árak.
 2. Termékszállítás esetében, az árak Megrendelő által meghatározott helyszínre történő szállítással értendőek.
 3. Amennyiben részben vagy egészben szolgáltatás tárgya a szerződésnek, az árak tartalmazzák az ajánlatban és/vagy visszaigazolásban, valamint külön megállapodásban, a szolgáltatás függvényében meghatározottakat. Mint például kiszállási díjak, szállítási költségek, tervezési, szerelési díjak, beüzemelés költségei, anyagköltségek, felülvizsgálati, dokumentálási, oktatási költségek stb.
 4. Az árak pénzneme alapértelmezésben magyar Forint. Eltérés megengedett Szolgáltató / Szállító ajánlatában és/vagy visszaigazolásában maghatározott pénznem szerint. Az árakat minden esetben a jogszabályokban meghatározott aktuális ÁFA terheli.

IV. Fizetési feltételek

Megrendelő Szolgáltató / Szállító számláját, a Szolgáltató / Szállító ajánlatában és/vagy visszaigazolásában meghatározott, illetve kölcsönösen megállapodott fizetési ütemezéssel, határidővel és módon köteles kiegyenlíteni.

V. Késedelem

 1. Amennyiben Szolgáltató / Szállító a szerződésben, visszaigazolásban leírt határidőt nem teljesíti, úgy Megrendelő jogosult a késedelem minden egybefüggő, teljes hete után 1 % kötbért felszámítani. A kötbér maximális mértéke azonban nem haladhatja meg a szerződéses végösszeg 5%-át.
 2. Amennyiben Megrendelő fizetési késedelembe esik, úgy Szolgáltató / Szállító a Ptk. szerinti késedelmi kamatot jogosult felszámítani.

VI. Garancia, Jótállás

 1. Amennyiben Szolgáltató / Szállító hosszabb garanciát nem vállal, úgy a garancia időtartama a teljesítést követő egy év.
 2. Megrendelő garantálja, hogy a szóban forgó technológiával, berendezéssel, géppel, szemben támasztott, és a szerződés létrejöttét megelőzően Szolgáltató / Szállító részére megadott követelményrendszerek, specifikációs igények, megfelelnek a beüzemelés után valóban fellépő igénybevételnek, használati, környezeti, terhelési és üzemi viszonyoknak. Ezen követelmények megsértése a garancia megszűnését vonja maga után.
 3. Garancia megszűnését vonja maga után továbbá a nem rendeltetésszerű használatok vagy sérülések eredményeként bekövetkező meghibásodások vagy nem megfelelő működések.

VII. Egyéb feltételek

 1. Termékszállítás esetében, az ellenérték teljes kiegyenlítéséig, a termék Szolgáltató / Szállító tulajdonában marad.
 2. Szolgáltató / Szállító mindaddig felfüggesztheti a további szolgáltatásokat és szállításokat, ameddig Megrendelő korábbi megrendelt és teljesített szerződésével fizetési késedelemben van. Jogosult továbbá felfüggeszteni a szolgáltatásokat és szállításokat, amennyiben Megrendelő fizetőképessége igazolt módon megváltozik és Megrendelő fizetési biztosítékot kérésre, 15 napon belül nem nyújt.
 3. Nemfizetés vagy fizetési késedelem esetén Szolgáltató / Szállító jogosult Megrendelőnél lévő termékét visszaszállítani, szolgáltatását megszűntetni. Ennek költsége megrendelőt terheli. Szolgáltató / Szállító jogosult ezt és végezni és Megrendelő köteles biztosítani.
 4. Szolgáltató / Szállító a szerződésszegésért való kártérítési felelősségét a Ptk. 6:152. §-ra tekintettel a részére fizetett ellenérték mértékében korlátozza. ….
 5. Amennyiben Megrendelő a Szolgáltató / Szállító által visszaigazolt megrendelésétől eláll, illetve a megrendelt és leszállított terméket, vagy teljesített szolgáltatást nem veszi át, úgy ennek szerződés szerinti értéke 50%-ának megfelelő összegű kötbért köteles megfizetni.
 6. Felek a létrejött szerződésükkel kapcsolatban titoktartási kötelezettséget vállalnak, annak tartalmát semmilyen formában, kivonatosan sem adják át harmadik félnek.
 7. Szerződésekre egyebekben a 2013. évi V. törvény, illetve a magyar jog előírásai vonatkoznak. Felek jogvitáik esetére kikötik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választott Bíróság kizárólagos hatáskörét és illetékességét, amely saját eljárási szabályzata szerint jár el.

CMSW Safexpert Kft.