Adatvédelmi Nyilatkozat

Adatkezelési tákoztató nyilatkozat az érintett természetes személy jogairól személyes adatai kezelése vonatkozásában

1. Bevezetés
A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (továbbiakban: Rendelet) előírja, hogy az adatok kezelője megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az Érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az adatok kezelője elősegíti az érintett jogainak gyakorlását.
Érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló, 2011. évi CXII. törvény is előírja. A fenti jogszabályok és még a témához kapcsolódó továbbiak is, a Letöltések menüpontban megtalálhatóak.
Ezen honlapon, az alábbiakban olvasható tájékoztatással a jogszabályi kötelezettségeknek teszünk eleget, mely kiterjed jelen tájékoztatás elküldésére is, az Érintett személy részére, az ő kifejezett kérésérére. Ezt a kérést a Kapcsolat menüpont segítségével is el lehet küldeni.

2. Az Adatkezelő megnevezése
A tájékoztató Nyilatkozat kiadója és egyben az Adatkezelő:

Cégnév: CMSW Safexpert Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
Postacím: H-2000 Szentendre, Boromisza Tibor utca 2.
Elektronikus cím: info<kukac>cmsw<pont>hu
Honlap: cmsw<pont>hu
(továbbiakban: CMSW)

CMSW magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen Nyilatkozat tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.
CMSW nem alkalmaz adatvédelmi tisztviselőt, mivel tevékenysége nem vonatkozik ennek jogszabályi kritériumaira.

3. Az Adatfeldolgozók megnevezése
Tájékoztatási kötelezettség alapján, Adatkezelő nevében személyes adatok feldolgozását végezhetik CMSW ügyintézői, szakmai támogatói és szolgáltatói, valamint marketing és kereskedelmi tevékenységet ellátó munkavállalói. Továbbá, CMSW részére számítástechnikai, könyvelési, adózási, jogi, szállítási és egyéb szolgáltatást nyújtó természetes személyek vagy társaságok és azok munkavállalói. Ezek tekintetében, minden szerződéses viszony kielégíti a fenti jogszabályok által megkövetelt adatvédelmi előírásokat.

4. CMSW adatkezelési irányelvei
CMSW, személyes adatok kezelése során elsődlegesen a jogszerűség, célhoz kötöttség, pontosság, bizalmasság, titkosság és ellenőrizhetőség elveit követi. Adatkezelő, adatkezelési tevékenységet kizárólag Rendelet 6. cikke szerinti jogalapokon végez. Amennyiben adatközlők nem saját személyes adataikat adják meg, Adatkezelőnek azzal a vélelmezéssel kell élni, hogy adatközlők rendelkeznek az Érintettek hozzájárulásaival.
CMSW, adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.
CMSW olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

5. Látogatói adatkezelés CMSW honlapján
5.1. CMSW honlap is alkalmazza, az internetes gyakorlatnak megfelelően, a mérőkódokat (továbbiakban sütik vagy cookie-k). A sütiket, a meglátogatott honlap helyez el Felhasználó számítógépén, vagy böngészésre használt más eszközén, azzal a céllal, hogy az adott infokommunikációs, internetes szolgáltatást megkönnyítse, kényelmesebbé és teljessé tegye, az üzemeltetés ellenőrzésének biztosítása mellett. Az adatkezelés abban nyilvánul meg, hogy a mérőkódok elhelyezése egy kétirányú folyamat, melynek része a fenti cél érdekének megfelelő adatok gyűjtése. Felhasználó az adott böngésző beállításával és kezelésével, befolyásolhatja a cookie-k tárolását.
5.2. Az alkalmazott mérőkódok egyik csoportja a honlap megfelelő működéséhez, zavartalan böngészéshez technikailag elengedhetetlenül szükséges sütik. Ezen adatkezelés jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.
5.3. Az alkalmazott cookie-k másik csoportja, a Felhasználó hozzájárulását igénylő mérőkódok, melyek a honlap teljeskörű funkcióinak és szolgáltatásainak elérését, valamint használati statisztikák révén a honlap továbbfejlesztését és a felhasználói élmény javítását segítik elő. CMSW weboldalán, ide tartoznak a Google Analytics, mint harmadik fél statisztikai célú sütijei is. Az adatkezelés jogalapja, az Érintett hozzájárulása, jogi háttere a 2016/679 EU rendelet valamint az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 155. § (4) bekezdése. Ezen sütik a lejáratukig, vagy Felhasználó általi törlésükig, a számítógép vagy a használt más eszköz böngészőjében maradnak.
5.4. CMSW honlapon, a mérőkódokon keresztüli Felhasználói adatkezelés már a honlap első látogatásával kezdődik. Ezért, az említett joghelyek értelmében, ekkor az elfogadás, jóváhagyás lehetősége megtalálható, rövid tájékoztatás mellett, valamint egy hivatkozás mutat az Adatvédelmi Nyilatkozat ezen oldalára.

6. Regisztráció CMSW honlapján
6.1. CMSW honlapon, a regisztráló természetes személy az erre vonatkozó négyzet bejelölésével adhatja meg hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez. A jóváhagyás helyén hivatkozás mutat az Adatvédelmi Nyilatkozat ezen oldalára. Ez a hozzájárulás, Felhasználói Fiók létrehozásával, vagy bármilyen célú Kapcsolatfelvételi Űrlap elküldésével adható meg. A Felhasználói Fiók törlését Felhasználó, a honlap erre a célra létrehozott eljárásával végezheti el. Ez, a személyes adatok kezeléshez való hozzájárulás visszavonását, illetve a személyes adatok törlését jelenti.
6.2. A kezelhető személyes adatok köre, a természetes személy vezetékneve, keresztneve, postacíme, számlázási címe, telefonszáma, e-mail-címe, online azonosítója.
6.3. Az adatkezelés jogalapja, az Érintett hozzájárulása.
6.4. A személyes adatok kezelésének célja:

-  A honlapon nyújtott szolgáltatások teljesítése.
-  A honlap teljes körű használatának lehetősége.
-  Kapcsolatfelvétel, elektronikus, telefonos, SMS, illetve postai megkereséssel.
-  Hírlevél küldése elektronikusan, reklámanyag küldése elektronikus vagy postai úton.
-  Tájékoztatás termékekről, szolgáltatásokról, szerződési feltételekről.
-  A honlap használatának elemzése, szolgáltatás javítása.

6.5. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, CMSW ügyintézői, szakmai támogatói és szolgáltatói, valamint marketing és kereskedelmi tevékenységet ellátó munkavállalói. Továbbá, CMSW részére számítástechnikai, könyvelési, adózási, jogi, szállítási és egyéb szolgáltatást nyújtó természetes személyek vagy társaságok és azok munkavállalói.

6.6. A személyes adatok tárolásának időtartama a regisztráció és/vagy szolgáltatás fennállásáig, vagy az Érintett hozzájárulása visszavonásáig, törlési kérelméig.

7. Elektronikus hírlevél-szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés
7.1. CMSW honlapon, természetes személy Felhasználói Fiók létrehozása, vagy bármilyen célú Kapcsolatfelvételi Űrlap elküldése során a személyes adatinak kezeléshez hozzájáruló négyzet bejelölésével jogot szerez a hírlevél-szolgáltatásra. A jóváhagyás helyén hivatkozás mutat az Adatvédelmi Nyilatkozat ezen oldalára. Hírlevél-szolgáltatást Érintett, CMSW valamennyi kommunikáció lehetőségén, bármilyen formában igényelheti. Ez is Érintett hozzájárulása jogalapnak minősül és CMSW azzal a vélelmezéssel kell éljen, hogy Érintett a tájékoztatás birtokában van. A hírlevél-szolgáltatásról az Érintett a hírlevél leiratkozási alkalmazásának használatával, valamint írásban postán vagy elektronikusan elküldött nyilatkozatával bármikor leiratkozhat, amely a hírlevél vonatkozású személyes adatok kezeléshez való hozzájárulás visszavonását, illetve ezek ezirányú törlését jelenti. Ez nem jelenti a Felhasználói Fiók törlést, ezt Felhasználó, csak a honlap erre a célra biztosított eljárásával teheti meg.
7.2. Hírlevél vonatkozásában, a kezelhető személyes adatok köre, a természetes személy vezetékneve, keresztneve és e-mail-címe.
7.3. Az adatkezelés jogalapja, az Érintett hozzájárulása.
7.4. A személyes adatok kezelésének célja, hírlevél elektronikus küldése CMSW újdonságai, hírei, termékei és szolgáltatásai tárgyában.
7.5. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, CMSW ügyintézői, szakmai támogatói és szolgáltatói, valamint marketing és kereskedelmi tevékenységet ellátó munkavállalói. Továbbá, CMSW részére számítástechnikai, könyvelési, adózási, jogi, szállítási és egyéb szolgáltatást nyújtó természetes személyek vagy társaságok és azok munkavállalói.
7.6. A személyes adatok tárolásának időtartama a hírlevél-szolgáltatás fennállásáig, vagy az Érintett hozzájárulása visszavonásáig, törlési kérelméig.

8. Szerződésekhez kapcsolódó adatkezelés
8.1. CMSW kezeli, szerződéses jogviszony keretében, vele szerződött természetes személyek személyes adatait. A kezelhető személyes adatok köre, a természetes személy vezetékneve, keresztneve, születési vezeték és keresztneve, anyja neve, személyi igazolvány száma, adószáma, lakcíme, postacíme, szállítási címe, számlázási címe, bankszámlaszáma, telefonszáma, e-mail-címe, online azonosítói. Ezen adatkezelés jogszerűnek minősül akkor is, ha az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
8.2. CMSW kezeli, szerződéses jogviszony keretében, vele szerződött jogi személyek képviseletét ellátó természetes személyek személyes adatait. A kezelhető személyes adatok köre, a természetes személy vezetékneve, keresztneve, telefonszáma, e-mail-címe, online azonosítója.
8.3. Az adatkezelések lehetséges jogalapjai, az Érintett hozzájárulása, szerződés teljesítése, jogi kötelezettségek, létfontosságú érdekek védelme, közérdek, valamint CMSW jogos érdekeinek érvényesítése.
8.4. A személyes adatok kezelésének céljai, a szerződések előkészítése, megkötése, teljesítése és megszüntetése, valamint üzleti kapcsolattartás, szakmai támogatás és további szerződések létrehozása.
8.5. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, CMSW ügyintézői, szakmai támogatói és szolgáltatói, valamint marketing és kereskedelmi tevékenységet ellátó munkavállalói. Továbbá, CMSW részére számítástechnikai, könyvelési, adózási, jogi, szállítási és egyéb szolgáltatást nyújtó természetes személyek vagy társaságok és azok munkavállalói.
8.6. A személyes adatok tárolásának időtartama az Érintett hozzájárulása visszavonásáig, törlési kérelméig, amennyiben a megtartás egyéb joghely okán nem szükséges, vagy jogviszony megszűnéséig, jogérvényesítés szükségességéig, szakmai támogatással és üzleti tevékenységgel kapcsolatos igény fennállásáig, valamint egyéb jogszabály által meghatározott időtartamig.

9. Érintett jogai – összefoglaló tájékoztatás
Az általános adatvédelmi szabályozásról szóló EU 2016/679 rendelet értelmében, az Érintett joggyakorlásának elősegítése érdekében, CMSW (Adatkezelő) az Érintett kérésére a kezelt személyes adatiról információt nyújt, a Rendeletben meghatározott határidőn belül. Érintett személyes adatainak kezelésével kapcsolatos, gyakorolható jogai:
9.1. Az előzetes tájékozódáshoz való jog. Érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon. (13. és 14. cikk)
9.2. A hozzáférési jog. Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon. (15. cikk).
9.3 A helyesbítéshez való jog. Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Érintett jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését. (16. cikk)
8.4. A törléshez való jog. Érintett jogosult arra, hogy kérésére, a rá vonatkozó személyes adatot, adatokat Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben a Rendeltben meghatározott indokok valamelyike fennáll. (17. cikk)
9.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog. Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a Rendeletben meghatározott feltételek teljesülnek. Az adatkezelés korlátozása esetén, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy a Rendeletben meghatározott célból lehet kezelni. (18. cikk)
9.6. Az értesítéshez való jog. Érintett jogosult arra, hogy Adatkezelő a személyes adatai helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódóan értesítse. Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy korlátozásról, akivel, amellyel a személyes adatot közölte. Érintettet kérésére Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről. (19. cikk)
9.7. Az adathordozhatósághoz való jog. Érintett jogosult arra, hogy a Rendeletben írt feltételekkel, a rá vonatkozó és általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait megkapja. Adatkezelő az adatokat a Rendeletben meghatározott módon és formában adja át. Érintett jogosult továbbá arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat korábban rendelkezésére bocsátotta. (20. cikk)
9.8. A tiltakozáshoz való jog. Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. Ilyen esetekben Adatkezelő nem kezeli tovább a személyes adatokat, a Rendeletben szereplő kivételektől eltekintve. (21. cikk)
9.9. A döntések hatálya alóli mentességi jog. Érintett jogosult arra, hogy kérésére ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Ez a jogalkalmazás nem alkalmazható a Rendeletben felsorolt esetekben, a kifogás benyújtási lehetőség biztosítása mellett. (22. cikk)
9.10. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog. Érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál, ha az Érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet. (77. cikk)
8.11. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog. Érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az Érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. (78. cikk)
9.12. Az Adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog. Érintett jogosult hatékony bírósági jogorvoslatra, ha megítélése szerint a személyes adatainak nem a Rendeletnek megfelelő kezelése következtében megsértették a Rendelet szerinti jogait. (79. cikk)

10. Érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Érintett jogaira és szabadságaira nézve, Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja Érintettet az adatvédelmi incidensről. Ezen túlmenően bejelenti a felügyeleti hatóságnak, megadva az incidens adatait, jellegét, körülményei, valószínűsíthető következményeit és az orvoslásra tett vagy tervezett intézkedéseket. (34. cikk)

11. Jogérvényesítési lehetőség
Személyes adatainak kezelésével kapcsolatban bármilyen észrevétele, kérdése, panasza van, kérjük, először forduljon az Adatkezelőhöz (CMSW).
Érintett bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 52. § (1) bekezdése alapján a felügyeleti Hatóság:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 1 3911400
Telefax: +36 1 3911410
E-mail: ugyfelszolgalat<kukac>naih<pont>hu
Honlap: naih<pont>hu

A fenti törvény szabályozására tekintettel Hatóság panaszokat csak abban az esetben vizsgálja, amennyiben Érintett, Hatóságnál tett bejelentését megelőzően már megkereste az Adatkezelőt a bejelentésben megjelölt jogainak gyakorlásával kapcsolatban.

12. Egyéb rendelkezések
E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Adatkezelő a változtatás jogát fenntartja. A Nyilatkozat megállapítására és módosítására Adatkezelő Ügyvezetője jogosult. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy különböző szervek és hatóságok tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik Adatkezelőt. CMSW személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

CMSW Safexpert Kft.